Často kladené otázky

rozbaliť všetko / zbaliť všetko

Zverejňujú sa v registri všetci dlžníci neuhradených súdnych pohľadávok?

V registri sa podľa metodického usmernenia zverejňujú osoby, voči ktorým Slovenská republika, zastúpená Krajským súdom v Bratislave, Justičnou pokladnicou, eviduje nezaplatenú súdnu pohľadávku z rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky po lehote splatnosti, t. j. po vykonateľnosti príslušného rozhodnutia súdu.

Prečo sa v registri zverejňujú dlžníci, voči ktorým eviduje Slovenská republika neuhradenú súdnu pohľadávku ?

Povinnosť evidovať dlžníkov štátu vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 06. júla 2011 v spojení s Metodickým usmernením 25/11 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 22. augusta 2011. Register zabezpečuje evidenciu splatných súdnych pohľadávok z rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky a informuje dlžníkov o existencii ich dlhu voči Slovenskej republike.

Koho mám kontaktovať ak údaje zverejnené v registri nie sú pravdivé, resp. som neoprávnene evidovaný ako dlžník ?

Evidované údaje majú informatívny charakter. Za správnosť zverejnených údajov zodpovedá správca súdnych pohľadávok – Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nesprávnosti údajov evidovaných v registri dlžník kontaktuje správcu pohľadávky štátu – Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica.

Ako mám postupovať, ak som v zozname dlžníkov a chcem uhradiť pohľadávku ?

V týchto prípadoch je potrebné kontaktovať správcu súdnych pohľadávok – Krajský súd v Bratislave, justičnú pokladnicu, kde budú poskytnuté ďalšie inštrukcie vzhľadom na rôznorodosť stavu vymáhania jednotlivých súdnych pohľadávok.

Pohľadávku som kompletne uhradil, ale stále som v zozname dlžníkov ?

Správca pohľadávky Krajský súd v Bratislave – justičná pokladnica je povinný odstrániť údaje o pohľadávke zo zoznamu dlžníkov do 25 dní odo dňa úplného zaplatenia pohľadávky alebo do 25 dní odo dňa vydania rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky alebo schválenia rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky (článok 2 ods. 6 metodického usmernenia).

Koho mám kontaktovať ak potrebuje bližšie informácie o registri ?

Krajský súd v Bratislave – justičnú pokladnicu – buď osobne na pracovisku Sadová 2, Bratislava, e-mailom: podatelnaKSBA@justice.sk, prostredníctvom schránky orgánu verejnej moci alebo telefonicky 02/888 99 111 – 02/888 99 112.

Aké údaje si mám pripraviť na identifikáciu seba alebo neuhradenej súdnej pohľadávky ?

V prípade právnických osôb IČO a názov firmy podľa Obchodného registra SR (doplňujúci údaj sídlo spoločnosti). V prípade fyzických osôb – živnostníkov IČO, meno a priezvisko podľa Živnostenského registra SR (ako doplňujúci údaj rodné číslo živnostníka a miesto podnikania).