O Registri splatných súdnych pohľadávok

Register splatných súdnych pohľadávok (ďalej len „register“) je informačný systém vytvorený na základe zákona č. 374/14 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) ako verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky.

Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica, je správcom nezaplatených súdnych pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti a vznikli z rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky (§ 2 písm. a) zák. č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov). Pri správe a evidencii súdnych pohľadávok Krajský súd v Bratislave, justičná pokladnica, postupuje v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 25/2011 z 22. augusta 2011 č. 22533/2011-45 (ďalej len „metodické usmernenie“).

Podľa článku 2 ods. (2) metodického usmernenia je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ v zverejnenom zozname dlžníkov identifikovaný podľa údajov známych z príslušného verejného registra (Živnostenský register, Obchodný register).

Cieľom registra je vytvorenie komplexného prehľadu od dlžníkoch a nezaplatených súdnych pohľadávkach. Zavedením verejnej evidencie nezaplatených súdnych pohľadávok sa umožní štátu i verejnosti zdieľať informácie o jednotlivých súdnych pohľadávkach a dĺžke neuhradenia dlhu. Register umožňuje dlžníkom zistiť, či majú voči Slovenskej republike peňažný dlh z rozhodovacej činnosti súdov.

Register má informatívny charakter. Justičná pokladnica, ako správca pohľadávky, je povinná zverejniť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zoznam dlžníkov, ktorých pohľadávku spravuje, ak od splatnosti pohľadávky alebo od vykonateľnosti pohľadávky uplynul viac ako jeden mesiac.